Walne zebranie

Posted in Ogolne

W dniu 17 marca 2017 r. (piątek) w Niedrzwicy Dużej o godz. 18:00 w GOKSiR (sala konferencyjna, na parterze) odbędzie się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej. Przewidywany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.

 2. Wybór protokolanta i przyjęcie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2016.

 4. Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu za rok 2016.

 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu towarzystwa za 2016 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności za 2016 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Sądu Koleżeńskiego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego zbytu wydawnictw Towarzystwa na cele edukacyjne

i promocyjne gminy.

 1. Przyjęcie planu działalności na 2017 r.

 2. Sprawy różne.

 3. Dyskusja i wolne wnioski.  

 

W imieniu Zarządu

 

Prezes Magdalena Kosidło