Plan dotacji na 2013 rok

Posted in Ogolne

 

Symbol

Nazwa

Plan 2013

 

 Wydatki razem

2 872 572,00

Dział 600

Transport i łączność

1 095 000,00

Rozdz.60013

Drogi publiczne wojewódzkie

95 000,00

§6300

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

95 000,00

UG

Pomoc finansowa dla województwa- budowa chodnika przy drodze woj. ul. Bełżycka

w Niedrzwicy Dużej

90 000,00

UG

Pomoc finansowa dla województwa- dokumentacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Bychawska w Niedrzwicy Dużej

5 000,00

Rozdz.60014

Drogi publiczne powiatowe

1 000 000,00

§ 6300

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 000 000,00

UG

Pomoc finansowa dla Powiatu - przebudowa drogi powiatowej Niedrzwica Duża-Osmolice

600 000,00

UG

Pomoc finansowa dla Powiatu - remont drogi powiatowej w Czółnach

150 000,00

UG

Pomoc finansowa dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Strzeszkowicach 

150 000,00

UG

Pomoc finansowa dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Krężnicy Jarej

100 000,00

Dział 720

Informatyka

4 033,00

Rozdz.72095

Pozostała działalność

4 033,00

§6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

4 033,00

UG

Dotacja do samorządu województwa na realizację projektu "Wrota Lubelszczyzny- Informatyzacja Administracji"

4 033,00

Dział 750

Administracja publiczna

83 135,00

Rozdz.75020

Starostwa powiatowe

34 104,00

§2710

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

34 104,00

UG

Pomoc finansowa na rzecz Starostwa Powiatowego; utrzymanie filii Wydziału Komunikacji i Geodezji

34 104,00

Rozdz.75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

49 031,00

§ 6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

49 031,00

UG

Dotacja na realizację projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"

49 031,00

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000,00

Rozdz.75405

Komendy powiatowe Policji – pomoc dla powiatu na zakup samochodu

20 000,00

Dział 801

Oświata i wychowanie

761 404,00

Rozdz.80101

Szkoły podstawowe

577 453,00

§2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

577 453,00

UG

Dotacja na prowadzenie „Małej Szkoły” I-XII 2009

577 453,00

Rozdz.80104

Przedszkola

183 951,00

§ 2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

83 228,00

UG

Dotacja do przedszkoli prywatnych z terenu innych gmin

83 228,00

§ 2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

100 723,00

UG

Dotacja dla przedszkola prywatnego

100 723,00

Dział 851

Ochrona zdrowia

40 000,00

Rozdz.85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

40 000,00

§2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

40 000,00

OPS

Dotacje celowe dla fundacji

40 000,00

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

675 000,00

Rozdz.92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

45 000,00

§2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

10 500,00

UG

Dotacje dla fundacji

10 500,00

§2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

34 500,00

UG

Dotacje dla stowarzyszeń

34 500,00

Rozdz.92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

400 000,00

§2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

400 000,00

UG

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

400 000,00

Rozdz.92116

Biblioteki

230 000,00

§2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

230 000,00

UG

Dotacja dla biblioteki gminnej wraz z filiami

230 000,00

Dział 926

Kultura fizyczna

194 000,00

Rozdz.92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

194 000,00

§2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

21 000,00

UG

Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej

21 000,00

§2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

173 000,00

UG

Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej

173 000,00