Plan inwestycji gminy na 2013 r.

Posted in Ogolne

Symbol

Nazwa

Plan 2013

 

Wydatki razem

3 673 783,00

 

Zadania własne

3 673 783,00

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

400 000,00

Rozdz.60016

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

400 000,00

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

400 000,00

 

Wykonanie odcinków sieci wodociągowej

50 000,00

 

Budowa sieci wodociągowej w Trojaczkowicach

300 000,00

 

Projekt kanalizacji w Niedrzwicy Dużej

50 000,00

Dział 600

Transport i łączność

1 380 000,00

Rozdz.60016

Drogi publiczne gminne

1 380 000,00

i § 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 380 000,00

 

Przebudowa drogi gminnej Sobieszczany - Majdan Sobieszczański

192 000,00

 

Budowa drogi gminnej ul. Zalesie w Niedrzwicy Kościelnej

280 000,00

 

Opracowanie projektu zjazdu z drogi powiatowej ul. Parafialna na parking w centrum N-ca Kośc.

20 000,00

 

Przebudowa drogi gminnej nr 107080L łącznie z oświetleniem w Niedrzwicy Dużej ul. Partyzancka

800 000,00

 

Wykonanie projektu remontu drogi w m. Tomaszówka

10 000,00

 

Wykonanie projektu remontu drogi w Niedrzwicy Dużej ul. Nadrzeczna

8 000,00

 

Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Niedrzwicy Dużej

60 000,00

 

Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Warszawiaki

10 000,00

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

550000

Rozdz.70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

550 000,00

§6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

 

Dokumentacja przebudowy ogrodzenia przed parkiem w Niedrzwicy Kościelnej

10 000,00

§6056

Wydatki inwestycyjne

391 000,00

 

Termomodernizacja budynków komunalnych

391 000,00

§6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

69 000,00

 

Termomodernizacja budynków komunalnych

69 000,00

§6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00

 

Zakup gruntów pod drogi i odszkodowania

800 000,00

Dział 710

Działalność usługowa

50 000,00

Rozdz.71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000,00

§6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

 

Projekt zagospodarowanie centrum Niedrzwicy Dużej

50 000,00

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

827 700,00

Rozdz.75412

Ochotnicze straże pożarne

827 700,00

§6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

27 700,00

 

Elewacja budynku OSP -sołectwo Sobieszczany Kol.

7 700,00

 

Utwardzenie placu przed remizą-sołectwo Strzeszkowice Duże I

10 000,00

 

Utwardzenie placu przed remizą-sołectwo Strzeszkowice Duże II

6 000,00

 

Utwardzenie placu przed remizą-sołectwo Strzeszkowice Małe

4 000,00

§6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne

680 000,00

 

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Niedrzwica Duża

680 000,00

§6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne

120 000,00

 

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Niedrzwica Duża

120 000,00

Dział 801

Oświata i wychowanie

146 159,00

Rozdz.80101

Szkoły podstawowe

146 159,00

§6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

146 159,00

 

Wykonanie odwodnienia i chodnika przy szkole-sołectwo Krebsówka

8 738,00

 

Wykonanie odwodnienia i chodnika przy szkole-sołectwo Marianka

7 518,00

 

Wykonanie parkingu przy szkole-sołectwo Niedrzwica Kościelna cz.I

14 403,00

 

Wykonanie parkingu przy szkole-sołectwo Załucze

2 500,00

 

Wykonanie wjazdu do szkoły-sołectwo Niedrzwica Duża cz. I

8 000,00

 

Wykonanie wjazdu do szkoły-sołectwo Niedrzwica Duża cz. II

5 000,00

 

Wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Niedrzwicy Dużej

100 000,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

265 565,00

Rozdz.90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

265 565,00

§6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

265 565,00

 

Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Krakowska w Niedrzwicy Kościelnej

157 940,00

 

Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Bazowa Niedrzwica Duża

30 000,00

 

Wykonanie oświetlenia drogowego na istniejących słupach w Sobieszczanach Kolonii

27 000,00

 

Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Ludwinów w Niedrzwicy Kościelnej

20 000,00

 

Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Krakowska w Niedrzwicy Kościelnej- sołectwo Niedrzwica Kościelna cz. II

22 060,00

 

Wykonanie projektu 3 lamp oświetlenia drogowego w Sobieszczanach Kol.- soł. Sobieszczany Kol.

3 000,00

 

Odbudowa oświetlenia drogowego-sołectwo Osmolice Kolonia

5 565,00

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 511,00

Rozdz.92195

Pozostała działalność

10 511,00

§6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 511,00

 

Zagospodarowanie centrum-sołectwo Niedrzwica Duża cz. I

2 403,00

 

Zagospodarowanie centrum-sołectwo Strzeszkowice Duże cz. II

4 933,00

 

Zagospodarowanie centrum-sołectwo Strzeszkowice Małe

3 175,00

Dział 926

Kultura fizyczna

43 848,00

Rozdz.92601

Obiekty sportowe

43 848,00

§6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

43 848,00

 

Budowa placu zabaw-sołectwo Krężnica Jara

5 000,00

 

Budowa boiska przy ZS-sołectwo Niedrzwica Duża cz.l

10 000,00

 

Budowa boiska przy ZS-sołectwo Niedrzwica Duża cz.II

10 403,00

 

Budowa boiska -sołectwo Sobieszczany Koi.

7 000,00

 

Budowa placu zabaw-sołectwo Sobieszczany

10 445,00

 

Budowa boiska -sołectwo Radawczyk

1 000,00