Statut

Posted in Ogolne

STATUT

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI NIEDRZWICKIEJ

Tekst ujednolicony - przyjęty uchwałą Walnego Zebrania z dnia 31 maja. 2007 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej. Ilekroć w niniejszym statucie użyte jest słowo Towarzystwo, chodzi o Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej. Towarzystwo działa na podstawie niniejszego statutu oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz.855 ze zm.)

§ 2

Siedzibą władz Towarzystwa jest miejscowość Niedrzwica Duża.

§ 3

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Towarzystwo używa pieczęci z napisem: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej. Prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik Towarzystwa używają pieczęci z oznaczeniem ich funkcji.

§5

Towarzystwo może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków. Towarzystwo może zatrudnić pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§7

Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania Towarzystwa

§ 8

Towarzystwo ma na celu dobro gminy Niedrzwica Duża, a w szczególności: podnoszenie poziomu kulturalnego społeczności lokalnej, rozwój materialny gminy, ochronę zdrowia i przyrody, dbałość o estetykę otoczenia, pobudzanie społecznej aktywności mieszkańców.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. inicjowanie działań służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego,

2. organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie pozyskiwania środków finansowych służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy Niedrzwica Duża,

3. działalność na rzecz rozwoju i promocji rynku lokalnego,

4. wspieranie działań związanych z turystyką i agroturystyką na terenie gminy Niedrzwica Duża,

5. organizacja i prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących rozwoju społeczności lokalnej,

6. wspieranie działalności artystyczno-kulturalnej,

7. promowanie gminy Niedrzwica Duża, jej mieszkańców, zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych, 

8. propagowanie postaw proekologicznych związanych z naturalnymi zasobami gminy,

9. ochronę walorów przyrodniczych gminy,

10. promowanie działań zmierzających do podnoszenia jakości życia mieszkańców gminy,

11. organizowanie działań wspierających rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i kulturalny mieszkańców gminy Niedrzwica Duża,

12. inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych,

13. wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych rodzin dysfunkcyjnych,

14. prowadzenie działalności wydawniczej,

15. prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej,

16. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, turystycznych, rocznicowych, 

17. współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami mającymi zbieżne z Towarzystwem cele,

18. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem gminy Niedrzwica Duża,

§ 10

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a dochody z niej uzyskane mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:


- członków zwyczajnych,

- członków wspierających,

- członków honorowych.

§12

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§13

Członek zwyczajny:

Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Towarzystwa. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.


Członek zwyczajny ma prawo:

-  wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,

- zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa,

- korzystania z pomocy i zaplecza Towarzystwa w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

Członek zwyczajny ma obowiązek:

- przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

regularnego opłacania składek członkowskich,

- aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa. 


§14

Członek honorowy.

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju gminy Niedrzwica Duża,

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Towarzystwa.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Towarzystwa.

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa.

§15

Członek wspierający

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Towarzystwa, która chce wspomagać jego działalność statutową,

2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie podpisanej deklaracji,

3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, w pracach Towarzystwa, zgłaszać do władz 

4. Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań,

5. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji,

6. Członek wspierający będący osobą prawną działa poprzez swojego przedstawiciela.

§16

Ustanie członkostwa

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.

2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku: 

- dobrowolnego wystąpienia ze Towarzystwa,

- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za dwa okresy składkowe,

- śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

- działania na szkodę Towarzystwa,

naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, rażącego naruszenia prawa,

- od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 17

Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński

§ 18

Walne Zebranie zwołuje Zarząd powiadamiając pisemnie wszystkich członków o terminie (pierwszym i drugim), miejscu i porządku obrad, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Walne Zebranie w pierwszym terminie jest ważne, jeśli wzięła w nim udział przynajmniej połowa członków. W drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie wpływa na ważność Walnego Zebrania.

§ 19

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku. Do jego kompetencji należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności za ubiegły rok,

2. wysłuchania opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,

3. udzielanie Zarządowi absolutorium,

4. wybór władz Towarzystwa,

5. rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu oraz programu działalności Towarzystwa,

6. zmiana statutu,

7. decydowanie o wysokości składek członkowskich, ich umorzeniu, oraz zasadach zwolnień indywidualnych z obowiązku płacenia składek członkowskich,

8. rozwiązanie Towarzystwa oraz wybór komisji likwidacyjnej,

9. nadawanie tytułów członka honorowego Towarzystwa,

10. podejmowanie uchwał dotyczących obrotu nieruchomościami,

11. podejmowanie innych uchwał.

§ 20

Wyboru na wakujące stanowiska we władzach Towarzystwa dokonuje najbliższe Walne Zebranie (zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne). Osoba wybrana na wakujące stanowisko we władzach Towarzystwa pełni swą funkcję do końca kadencji danego organu.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

 1. na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,

 2. z inicjatywy Zarządu,

 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 4. na pisemne żądanie co najmniej 1/10 ogółu uprawnionych do głosowania członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia do Zarządu pisemnego żądania.

§ 22

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zawiera informację na czyje żądanie i dla załatwienia, jakich spraw jest zwoływane. Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane oraz dokonuje wyboru na wakujące stanowiska we władzach Towarzystwa.

§ 23

Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez to zgromadzenie. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Głosowanie jest jawne, chyba że Zebranie postanowi inaczej. Wybory do władz Towarzystwa są tajne, chyba że Zebranie postanowi inaczej. Z obrad Walnego Zebrania sekretarz Walnego Zebrania spisuje protokół. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania.

§ 24

Zarząd Towarzystwa składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz dwóch członków wybieranych na 3-letnią kadencję. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

§ 25

Zarząd Towarzystwa:

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

 2. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

 3. Zarząd Towarzystwa zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

 4. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest do:-  bieżącego kierowania sprawami Towarzystwa,

  - realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,

  - uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,

  - przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

  - zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,

  - ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Towarzystwa,

  zwoływania Walnych Zebrań,

  - przygotowywania projektów uchwał Walnego Zebrania,

  - prowadzenia rejestru członków Towarzystwa,

  - administrowania majątkiem i funduszami Towarzystwa z zastrzeżeniem § 35 ust. 4,

  - nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości,

  - przyjmowania i zwalnianie pracowników Towarzystwa,

  - udostępniania członkom Towarzystwa protokołów z posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania.

§ 26

 1. W sprawach niezwiązanych z majątkiem, Towarzystwo na zewnątrz reprezentuje Prezes.

 2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa oraz jednego z pozostałych członków Zarządu.

§ 27

 1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

 2. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa, jego kompetencje w całości wykonuje Wiceprezes.

§ 28

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Towarzystwa i jego Dyrektora.

 2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

§ 29

Zebrania Zarządu są prowadzone przy obecności, co najmniej połowy jego statutowego składu, uchwały zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. Z zebrania Zarządu sporządza się protokół, który podpisują przynajmniej dwie osoby ze składu Zarządu. Gdyby w trakcie kadencji osoba wchodząca w skład Zarządu straciła możliwość pełnienia swej funkcji bądź zrzekła się jej, najbliższe Walne Zebranie dokona odpowiedniego wyboru na okres jaki pozostał do końca kadencji Zarządu.

§ 30

Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie na 3-letnią kadencję. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

§ 31

Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad majątkiem Towarzystwa, jego gospodarką finansową oraz czuwa nad działalnością Zarządu Towarzystwa. Ma obowiązek przynajmniej raz w roku sprawdzić księgi rachunkowe, dokumenty i stan majątkowy Towarzystwa oraz w tym zakresie opiniować wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. Z kontroli sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby przeprowadzające kontrolę.

§ 32

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie na 3-letnią kadencję. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, który kieruje pracami Sądu Koleżeńskiego, przewodniczy jego obradom i reprezentuje go wobec Towarzystwa.

§ 33

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należą:

 1. Załatwianie sporów między członkami Towarzystwa, które są związane z działalnością Towarzystwa,

 2. Wyjaśnianie budzących wątpliwości postanowień statutu i uchwał organów Towarzystwa,

 3. Podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa Towarzystwa jako sankcji za działalność szkodliwą dla Towarzystwa.

 4. Od uchwały o pozbawieniu członkostwa służy odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały; odwołanie należy składać w Zarządzie Towarzystwa.

 5. Uchwałę Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu członkostwa Walne Zebranie może na wniosek osoby zainteresowanej odrzucić bezwzględną większością głosów.

Rozdział V

ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

§ 34

Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, klasyfikowaną według PKD:

01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

05.02.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

22.11.Z. Wydawanie książek

22.12.Z. Wydawanie gazet

22.13.Z. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

22.14.Z. Wydawanie nagrań dźwiękowych

22.15.Z. Działalność wydawnicza pozostała

22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

52.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków

52.24.Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych

52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych

52.47.A Sprzedaż detaliczna książek

52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych

52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe

55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

63.30.D Działalność turystyczna pozostała

64.20.C Transmisja danych

73.20.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii

73.20.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych

73.20.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki

73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych

74.40.Z Reklama

74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw

80.42.A Nauka języków obcych

80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.14.D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna

85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.31.B Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem

85.32.C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania

91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

92.13.Z Projekcja filmów

92.31.A Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych

92.31.B Działalność zespołów teatralnych muzycznych

92.31.C Działalność filharmonii, orkiestr, chórów

92.31.D Działalność zespołów pieśni i tańca

92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych

92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury

92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych

92.33.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

92.51.B Działalność bibliotek innych niż publiczne

92.61.Z Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych

92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała

92.71.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

ROZDZIAŁ VI

środki finansowe, majątek, Zobowiązania i zmiana statutu Towarzystwa

§ 35

Majątek Towarzystwa składa się ze :

- składek członkowskich członków zwyczajnych,

- dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,

wpływów z działalności statutowej,

- dochodów z majątku Towarzystwa,

- dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,

- dotacji od organów państwowych i samorządowych oraz innych jednostek, zarówno w kraju, jak i za granicą według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie.

 1. Wysokość składek członkowskich ustalana jest przez Walne Zebranie.

 2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.

 3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz dysponowania środkami Towarzystwa upoważniony jest Zarząd.

 4. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania:

 1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

 2. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

 3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

 4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Towarzystwa na okres dłuższy niż 3 lata,

 5. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 36

Środki finansowe i majątek Towarzystwa niezbędne dla realizacji statutowej działalności powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji, dochodów z imprez i wydawnictw, działalności gospodarczej, dochodów z majątku Towarzystwa i ofiarności publicznej.

§ 37

Walne Zebranie Towarzystwa może podjąć większością 2/3 głosów uchwałę w sprawie samorozwiązania Towarzystwa. W uchwale o samorozwiązaniu Towarzystwa określa się cel, na jaki przeznacza się majątek Towarzystwa oraz skład osobowy komisji likwidacyjnej odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg likwidacji.

§ 38

Wszelkich zmian niniejszego statutu dokonuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów.

§ 39

Traci moc statut uchwalony przez Walne Zebranie z dnia 14 lipca 2001 roku.