Uchwała Walnego Zebrania

Posted in Ogolne

Uchwała nr 2/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej

z dnia 19 września 2013 roku 

 

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej wyraża zdecydowany sprzeciw w sprawie planowanego przedsięwzięcia budowy chlewni świń na terenie intensywnej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Spółdzielczej w Niedrzwicy Dużej. Jesteśmy zaniepokojeni tą sytuacją, która powoduje głębokie konflikty społeczne i degradację miejsca zamieszkania nie tylko w najbliższej okolicy planowanej inwestycji. Grozi też eskalacją niepokoju społecznego na całą ponad czterotysięczną miejscowość. Apelujemy do inwestora o zaniechanie budowy w tym miejscu chlewni w imię dobrosąsiedzkich stosunków a do władz gminy o aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego w jak najszybszym terminie w celu zmiany przeznaczenia gruntu w tej okolicy na bardziej przyjazny ludziom i środowisku naturalnemu. Mamy nadzieję, że między innymi dzięki tym działaniom w Niedrzwicy Dużej powstanie w przyszłości silny ośrodek osadniczy, który będzie szansą rozwoju dla obecnych i przyszłych jej mieszkańców.