Walne zebranie - 31.03.2016

Posted in Ogolne

W dniu 31 marca 2016 r. o godz. 18:00 w GOKSiR (na parterze) odbędzie się doroczne Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej. Przewidywany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania
 2. Wybór protokolanta i przyjęcie porządku obrad
 3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za okres 2013-2015
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu towarzystwa za 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności za 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie w kwestii długości kadencji Zarządu
 8. Wybór nowego Zarządu
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej
 10. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
 11. Przyjęcie planu działalności na 2016 r.
 12. Podjęcie uchwały o wsparciu inicjatywy budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych/Niezłomnych w Niedrzwicy Dużej
 13. Sprawy różne
 14. Dyskusja i wolne wnioski